Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal
  • Train de trainer

Wat geloven wij

 verderWat geloven wij?
Van de theologische uitgangspunten van Connect & Grow is een beknopte versie en een uitgebreide versie met verwijzingen naar bijbelteksten.

De beknopte versie luidt:

God is bigger and better and closer than we can imagine.
(God is groter, beter, en dichterbij dan wij ons kunnen voorstellen.)

The Bible is God's perfect guidebook for living.
(De bijbel is Gods perfecte gids voor het leven)

Jesus is God showing himself to us.
(Jezus is God , die zichzelf aan ons heeft geopenbaard)

Through His Holy Spirit, God lives in and through us now.
(God leeft in en door ons heen, met behulp van de Heilige Geest)

Nothing in creation "just happened." God made it all.
(Niets in de schepping is bij toeval ontstaan; God is de Schepper van alles.)

Grace is the only way to have a relationship with God.
(Uitsluitend door genade is het mogelijk om een relatie met God te krijgen)

Faith is the only way to grow in our relationship with God.
(Geloof is de enige manier om te groeien in je relatie met God)

God has allowed evil to provide us with a choice, God can bring good even out of evil events
and God promises victory over evil to those who choose him.
(God heeft het kwade toegelaten in de wereld om ons een keuze te laten; Hij kan iets goeds voortbrengen uit het kwade en Hij belooft overwinning voor hen die voor Hem kiezen )

Heaven and hell are real places. Death is a beginning, not the end.
(Zowel de hemel als de hel zijn reële plaatsen. De dood is niet het einde, maar een nieuw begin)

The church is to serve people like Jesus served people..
(De bedoeling van de kerk is om mensen te dienen, zoals Jezus mensen diende.)

Jesus is coming again.
(Jezus komt terug naar deze wereld)


De uitgebreide versie (niet vertaald) luidt:

ABOUT GOD
God is the Creator and Ruler of the universe. He has eternally existed in three persons: the Father, the Son and the Holy Spirit. These three are co-equal and are one God.
Genesis 1:1,26,27; 3:22; Psalm 90:2; Matthew 28:19; 1 Peter 1:2; 2 Corinthians 13:14

ABOUT MAN
Man is made in the spiritual image of God, to be like Him in character. He is the supreme object of God´s creation. Although man has tremendous potential for good, he is marred by an attitude of disobedience toward God called "sin". This attitude separates man from God.
Genesis 1:27; Psalm 8:3-6; Isaiah 53:6a; Romans 3:23; Isaiah 59:1,2

ABOUT ETERNITY
Man was created to exist forever. He will either exist eternally separated from God by sin, or in union with God through forgiveness and salvation. To be eternally separated from God is Hell. To be eternally in union with Him is eternal life. Heaven and Hell are places of eternal existence.
John 3:16; John 2:25; John 5:11-13; Romans 6:23; Revelation 20:15; 1 John 5:11-12; Matthew 25:31-46

ABOUT JESUS CHRIST
Jesus Christ is the Son of God. He is co-equal with the Father. Jesus lived a sinless human life and offered Himself as the perfect sacrifice for the sins of all men by dying on a cross. He arose from the dead after three days to demonstrate His power over sin and death. He ascended to Heaven´s glory and will return again to earth to reign as King of kings, and Lord of lords.
Matthew 1:22,23; Isaiah 9:6; John 1:1-5, 14:10-30; Hebrews 4:14,15; 1 Corinthians 15:3,4; Romans 1:3,4; Acts 1:9-11; 1 Timothy 6:14,15; Titus 2:13

ABOUT SALVATION
Salvation is a gift from God to man. Man can never make up for his sin by self-improvement or good works. Only by trusting in Jesus Christ as God´s offer of forgiveness can man be saved from sin´s penalty. Eternal life begins the moment one receives Jesus Christ into his life by faith.
Romans 6:23; Ephesians 2:8,9; John 14:6, 1:12; Titus 3:5; Galatians 3:26; Romans 5:1

ABOUT ETERNAL SECURITY
Because God gives man eternal life through Jesus Christ, the believer is secure in salvation for eternity. Salvation is maintained by the grace and power of God, not by the self-effort of the Christian. It is the grace and keeping power of God that gives this security.
John 10:29; 2 Timothy 1:12; Hebrews 7:25; 10:10,14; 1 Peter 1:3-5

ABOUT THE HOLY SPIRIT
The Holy Spirit is equal with the Father and the Son as God. He is present in the world to make men aware of their need for Jesus Christ. He also lives in every Christian from the moment of salvation. He provides the Christian with power for living, understanding of spiritual truth, and guidance in doing what is right. The Christian seeks to live under His control daily.
2 Corinthians 3:17; John 16:7-13, 14:16,17; Acts 1:8; 1 Corinthians 2:12, 3:16; Ephesians 1:13; Galatians 5:25; Ephesians 5:1

ABOUT THE BIBLE
The Bible is God´s word to all men. It was written by human authors, under the supernatural guidance of the Holy Spirit. It is the supreme source of truth for Christian beliefs and living. Because it is inspired by God, it is truth without any mixture of error.
2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:20,21; 2 Timothy 1:13; Psalm 119:105,160, 12:6; Proverbs 30:5)